1. A continua “información” ás empresas asociadas de calquera tema que poida resultarlles de interese, mediante os informes periódicos que a Asociación envía sobre temas variados.
  2. A continua información aos asociados sobre cuestións de interese publicadas nos boletíns oficiais (DOUE, BOE, DOG...).